News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  โครงการ พี่ช่วยน้อง ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 19 มกราคม 2556

   ด้วยแผนกวิชาช่างยนต์ ได้มีการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในปีการศึกษา 2555 จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน ดังนั้นชมรมวิชาชีพช่างยนต์ จัดทำโครงการพี่ช่วยน้อง เพื่อแก้ปัญหาในการเดินทางและช่วยเด็กน้อยผู้ด้อยโอกาส เผยแพร่ความรู้ทางด้าน การซ่อมแซมจักรยานและจักรยานยนต์ เพื่อเป็นแรงจูงใจ ให้น้องมีความตั้งใจเรียนจะได้เป็นอนาคตของชาติต่อไป

ภาพกิจกรรม โครงการ พี่ช่วยน้อง ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
ยังไม่ได้เพิ่มรูปภาพใดๆ