News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  การปฐมนิเทศ นักเรียนปวช.1 แผนกช่างยนต์ 17 พฤษภาคม 2555

   การปฐมนิเทศ นักเรียนปวช.1 แผนกช่างยนต์และการแนะแนวทางการทำงานจากสมาคมอู่กลางจังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม การปฐมนิเทศ นักเรียนปวช.1 แผนกช่างยนต์